Merke-hankkeen loppuraportti: video

Julkaistu

Merke-hanke kehitti vaikuttavan olkkaritoiminnan

Työttömyys ja työelämän ulkopuolella oleminen sekä siitä johtuvat negatiiviset seuraukset rasittavat niin yksilöitä kuin yhteiskuntaa. Ihmisten avuntarve on kasvanut, julkisten palveluiden resurssit ovat rajalliset ja tukijärjestelmä on ihmisten mielestä usein pirstaleinen, joskus vaikeasti tavoitettavissa ja aika ajoin hidas.

Kehittämishankkeiden kautta pyrimme kehittämään uusia vaikuttavia toimintamalleja ja osaltamme tukemaan julkisia palveluja tukeaksemme ihmisten hyvinvointia, mahdollisuuksia kokea osallisuutta ja edetä omalla henkilökohtaisella polulla eteen päin, vaikka töihin asti.

Merkitystä ja vaikutusta elämän sisältöön

ODL Säätiön toteuttamassa ESR-rahoitteisessa Merke kehittämishankkeessa kehitettiin reilun kolmen vuoden aikana (1/2019 – 5/2022) matalan kynnyksen palvelumalli, joka tarjosi työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville oululaisille mahdollisuuden saada lisää sisältöä elämäänsä, solmia uusia sosiaalisia suhteita ja saada tukea elämän solmukohtiin sekä opastusta omalla polulla etenemiseen.

Kaikille hankkeeseen osallistuneille henkilöille jatkosijoittuminen ei ollut ajankohtaista, vaan tärkeintä oli elämän merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin sekä arkitoimintakyvyn tukeminen. Niiden henkilöiden kohdalla, jotka jatkosijoittuivat tärkeintä oli henkilökohtainen tuki ja palveluohjaus sekä ryhmän mukanaan tuoma tuki.

Tiiviillä, avoimella ja ammattitaitoisella sekä empaattisella lähestymistavalla saatiin luotua turvallinen Merke yhteisö, jossa jokainen henkilö pääsi omien voimavarojensa puitteissa peilaamaan omaa elämäänsä ja sai lisäeväitä niin vertaisryhmältä kuin hanketyöntekijöiltä.

Merke-hankkeen vaikutuksia seurattiin intensiivisesti koko hankeajan, jotta tulokset ja asiakkaiden oma ääni saatiin kuuluviin. Pähkinänkuoressa 160:stä osallistujasta 54 (33%) poluttui hankkeen aikana työllistymistä edistäviin palveluihin, koulutuksiin, hyvinvointipalveluihin tai Kelan palveluihin tai töihin avoimille työmarkkinoille. Positiivisiksi laadullisiksi vaikutuksiksi osallistujat nostivat mm. päivärutiinien ja arkirytmin parantumisen, sosiaalisten suhteiden ja uusien ystävien lisääntymisen, paremman mielen ja motivaation heräämisen sekä aktiivisuuden ja liikkumisen lisääntymisen. Monelle oma polku selkiytyi ja itsensä hyväksyminen lisääntyi. Asiakastyytyväisyys oli koko hankeajan hyvää tasoa 4,5/5 ja suositteluindeksi oli 98 prosenttia.

Merken matalan kynnyksen toimintamallit

Toiminnan ydin oli Merken olkkaritoiminta ja se toimi Oulun ydinkeskustassa viihtyisissä ODL:n tiloissa Isokadulla. Toimintamalli perustui säännölliseen olkkarin viikko-ohjelmaan, jolla pyrittiin tukemaan henkilöiden psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Olkkarin teemat liittyivät voimavaroihin, elintapoihin ja terveyteen, ulkoiluun ja kehonhuoltoon, arkeen ja elämän monimuotoisuuteen, kulttuuriin ja vierailuihin sekä luovuuteen. Retket olivat olennainen osa vuosisuunnitelmaa. Asiakkaat osallistuivat myös viikko-ohjelman sisällön suunnitteluun ja osin toteutukseenkin.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa pohdittiin, ohjattiin, neuvottiin ja toimittiin. Tapaamisten sisältöä tai määrää ei ennalta määritelty, vaan ne räätälöitiin kunkin osallistujan tarpeen mukaiseksi. Aiheet vaihtelivat elämäntilanne keskusteluista tarvittavien dokumenttien etsimiseen/tekemiseen ja työn/koulutusten hakemiseen.

Korona-aikaan vastasimme nopeasti ja joustavasti digitaalisin ratkaisuin ja yhdistimmekin digitaalisia ja fyysisiä palveluja erilaisin kokoonpanoin. Etäpalveluitamme olivat Merke Chat, virtuaalinen Merken etäolkkari ja etävastaanotot.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisellä voimme yhdessä vaikuttaa pitkällä juoksulla koko yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääntymiseen ja pahoinvoinnin vähentymiseen.

Hankkeen loppuraporttivideo löytyy seuraavasta linkistä:

https://youtu.be/8X30Lkh4RYA

Lisätietoja:

Ulla Kaipainen, projektipäällikkö, puh. 050 312 5694, etunimi.sukunimi@odl.fi
Jaana Ukonaho, palvelupäällikkö, puh 050 312 5755, etunimi.sukunimi@odl.fi
ODL Säätiö