Liikuntalääketiede

Liikuntalääketiede koostuu monista erilaisista osa-alueista. Se

  • integroi lääketieteen liikuntatieteiden, käyttäytymistieteiden ja terveystieteiden tietämystä ja osaamista
  • tarkastelee liikunnan ja fyysisen kunnon välisiä yhteyksiä terveyteen, suorituskykyyn ja sairauksiin
  • edistää yksilön ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia liikunnan  ja terveellisten elintapojen avulla
  • hyödyntää liikuntaa kuntoutuksessa, sairauksien ja vammojen hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä

Liikuntalääketiede Suomi on kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostama asiantuntijaverkosto, joka tutkii ja edistää urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia. Alla ulkoiset linkit kaikkien keskuksien sivuille.

Liikuntalääketiede Suomi -verkoston tehtävät

Verkoston  tehtävänä on liikuntalääketieteellinen tutkimus, liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkäreiden koulutus yhdessä yliopistojen kanssa, koulutus ja viestintä sekä alueellinen palvelutoiminta. Verkoston tärkeänä tehtävänä on myös tieteellisen jatkokoulutuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa ja osana erikoislääkärikoulutusta. Opetus- ja kultturiministeriö rahoittaa keskusten perustoimintaa valtionavustuksella.

Jokaisella verkostoon kuuluvalla liikuntalääketieteen keskuksella on oma tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja viestintäprofiilinsa. Keskukset järjestävät merkittäviä liikuntalääketieteen kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja ja konferensseja. Kansallisista tapahtumista merkittävin on vuosittain yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran (ulkoinen linkki) ja opetusministeriön kanssa järjestettävät valtakunnalliset Liikuntalääketieteen päivät (ulkoinen linkki).

Vaikuttavaa toimintaa väestön terveyden edistämiseksi

Väestön liikkumattomuus ja toisaalta liikunnan harrastamisen kasvu ovat lisänneet alan erityisosaamisen tarvetta terveydenhuollossa. Kullakin liikuntalääketieteen keskuksella ja Liikuntalääketiede Suomi -konsortiolla on tärkeä rooli perusterveydenhuollon ammattilaisten liikuntalääketieteellisen osaamisen edistämisessä ja väestön fyysisen aktiivisuuden ja terveellisen ja turvallisen urheilun edistämisessä.

Keskukset tarjoavat erikoislääkäritason palveluja alueellisesti perinteisenä vastaanottotoimintana sekä virtuaalivastaanottona. Keskusten palveluvalikoimaan kuuluvat kunkin keskuksen profiilin mukaan vaihdellen myös fyysisen suorituskyvyn mittaukset, yksilöllinen palaute ja valmennus, fysioterapia ja ravitsemusohjaus. Keskukset osallistuvat aktiivisesti antidopingtyöhön toimimalla alueellisina asiantuntijakeskuksina ja tiedonvälittäjinä sekä kouluttajina urheilijoille, valmentajille sekä seuroille.

Tutustu Liikuntalääketiede Suomi -verkostoon kuuluvien liikuntalääketieteen keskusten toimintaan keskusten omilla www-sivuilla.